Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Декларация за защита на данните


Радваме се на Вашето посещение на нашия уебсайт, както и на Вашия интерес към Roto и нашите продукти и услуги. За да се чувствате сигурно и комфортно при посещенеито на нашия уебсайт, ние взимаме много насериозно защитата на Вашите лични данни и тяхното конфиденциално третиране.

С тези указания за защита на данните бихме искали да Ви информираме за това, кога какви данни запаметяваме и за каква цел ги използваме - разбира се при спазване на валидните предписания за защита на данни.

 

Данни за контакт на отговорното лице
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Германия

представлявано от управителя

д-р Екхард Кайл

 

Данни за контакт на отговорното за защитата на данните лице
Запитванията трябва да се изпращат до посочения по-горе адрес с добавка "Отговорно за защитата на данните лице".

 

Основна информация
Когато посещавате нашите Интернет страници, нашите уеб сървъри събират автоматично информация. Към това спадат вида на уеб браузъра, използваната операционна система, името на домейна на доставчика на Интернет услуги, IP адреса, уебстраницата, от която ни посещавате, страниците, които посещавате при нас и датата и продължителността на посещението. Част от тази информация се записва в бисквитки, които се съхраняват върху Вашия клиент. Отчасти това е технически необходимо, отчасти ние предварително молим за Вашето съгласие.

 

Правни основания за обработката на лични данни
В рамките на използването на тази уебстраница Вашите лични данни се обработват по различни правни основания.

Правните основания за обработката на нужните лични данни, като напр. Вашия IP адрес, е нашият оправдан интерес съгласно чл. 6 ал. 1 б. е от ОРЗД. Нашият интерес се състои в това, да можем да Ви представяме съдържанията на тази уеб страница. Целта на обработката е да се гарантира възможността за представяне на тази уеб страница и за безпроблемен достъп до нея. Към това се числи също и възможността да избирате какви бисквитки да се задават и каква информация за Вас да разбираме.

 

Cookiebot
За целта използваме услугите на Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Дания (Cookiebot). Допълнителна информация за използването на предаваните данни ще откриете в декларацията за защита на данните на Cookiebot.

Можете да предотвратите обработката на Вашите данни от Cookiebot като деактивирате изпълнението на JavaScript във Вашия браузър или като инсталирате скрипт блокър като напр. noscript.net във Вашия браузър. Но при деактивиране на JavaScript вече не можем да откриваме Вашите предпочитания.

 

Google Analytics
Излизащи извън тази рамка лични данни ние обработваме въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 б. а от ОРЗД, ако ни дадете такова. Целта е да получим информация за това, как посещавате нашата уеб страница и какъв обхват достига тя.

За целта ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ). Отговорен орган за потребителите в ЕС/ЕИО и Швейцария е Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ейре.
Google Analytics използва бисквитки, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Генерираната от бисквитката информация за Вашата употреба на този уебсайт по правило се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Поради активирането на IP анонимизирането на този уебсайт Вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които участват в Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ и се съкращава там.
Ако се стигне до такова предаване на лични данни извън рамките на Европейското икономическо пространство, това винаги ще става кодирано, както и въз основа на подходящи гаранции за осигуряване на релевантно ниво на защита на данните по смисъла на чл. 44 и посл. от ОРЗД.

Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес не се свързва с други данни от Google. По поръчка на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето използване на уебсайта, за да съставя доклади за дейностите на уебсайта и за да предоставя други свързани с ползването на уебсайта и Интернет услуги на оператора на уебсайта. В тези цели е включен и нашият оправдан интерес към обработката на данни през Google Analytics.
Изпратените от нас и свързани с бисквитки или имена на потребители (напр. User-ID) данни се изтриват автоматично след 14 месеца. Изтриването на данните, чийто срок на съхранение е достигнат, става автоматично веднъж в месеца.

Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; ние обаче Ви посочваме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълен обхват. Можете освен това да предотвратите регистрирането на генерираните от бисквитката и свързаните с Вашето използване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP адрес) в Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en и го инсталирате.
Opt-Out бисквитките предотвратяват бъдещото регистриране на Вашите данни при посещение на този уебсайт. За да предотвратите регистрирането от Universal Analytics през различни уреди, трябва да извършите Opt-Out върху всички използвани системи. Ако щракнете тук, се създава Opt-Out бисквитката:

 

Повече информация за условията на използване на Google Analytics и за защита на данните при Google ще откриете на адрес https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ респ. на https://policies.google.com/?hl=en .

 

Предаване на данни на други компании в и извън рамките на Roto Gruppe
Определени обработки се поемат от дружества в рамките на Roto Gruppe. За целта е възможно да се извърши предаване на Вашите данни. По правило това предаване става въз основа на договор за обработка на поръчка. В отделни случаи обаче е възможно правната основа за предаването да е наш оправдан интерес съгл. чл. 6 ал. 1 б. е от ОРЗД, при което нашият оправдан интерес е в ефективното проектиране на нашите вътрешни процеси.

Предаване на Вашите данни на трети лица извън рамките на Roto Gruppe по правило не се извършва, освен ако ние сме задължени по закон за това или предаването на данните не е необходимо за изпълнението на договорното отношение или ако Вие не сте дали преди това изрично съгласие за предаването на Вашите данни.

 

Предаване на данни на външни доставчици на услуги (оператор на данни)
Вашите данни ще се предават на партньори за услуги, ако те работят по наше възложение и подпомагат Roto при извършване на услугите му.

Обработка на Вашите лични данни от упълномощени доставчици на услуги става в рамките на обработката на данни съгласно чл. 28 от ОРЗД. Доколкото външни доставчици на услуги имат достъп до Вашите лични данни, ние сме гарантирали чрез правни, технически и организационни мерки, както и чрез редовни контроли, че и те спазват валидните предписания за защита на данните.

Уебсайтът се хоства на сървъри на оператор на данни, с който е сключено споразумение за обработка на данни.

 

Изтриване на данни и период на съхраняване
Личните данни на засегнатото лице се изтриват или блокират при отпадане на целта за съхраняване. Съхраняването след това може да става, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в правните разпоредби на Европейския съюз, законите или другите предписания, чиито субект е отговорното лице. Блокиране или изтриване на данните става и когато изтече предписан от посочените норми срок за съхраняване, освен ако не е налице необходимост от по-нататъшно съхраняване на данните за сключване на договор или изпълнение на договор.

 

Права на засегнатите
Ако се обработват Ваши лични данни, Вие сте засегнато лице по смисъл на ОРЗД и имате следните права спрямо някое от горепосочените отговорни лица:

 

Право на информация
Можете да поискате от нас потвърждение за това, дали лични данни, които касаят Вас, се обработват от нас. Ако сме обработвали данни за Вас, то Вие можете да се възползвате от допълнителнително посочените в член 15 от ОРЗД права на информация.

 

Право на коригиране
Ако Вашите данни, които ние сме регистрирали за Вас, са неверни или непълни, можете да поискате от нас незабавно коригиране съгласно член 16 от ОРЗД.

 

Право на ограничение на обработката
При условията на член 18 от ОРЗД освен това при определени обстоятелства можете да поискате и ограничаване на обработката на касаещите Ви лични данни.

След ограничаването Вашите данни могат да се обрабоват само с Ваше съгласие или за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важен публичен интерес на Евросъюза или на държава-членка. Ние ще Ви уведомим преди отмяната на ограничението.

 

Право на изтриване
Можете при представяне на една от причините по член 17 ал. 1 от ОРЗД да поискате от нас незабавно изтриване на касаещите Ви лични днни, освен ако няма налице изключение от задължението за изтриване съгласно член 17 ал. 3 от ОРЗД.

 

Право на преносимост на данните
Освен това съгласно член 20 от ОРЗД имате право да получите от нас касаещите Ви лични данни във формат, пригоден за машинно прочитане и да предадете данните на друго отговорно лице без ограничения, ако са налице предпоставките на член 20 ал. 1 б. a от ОРЗД или да поискате Вашите лични днни да се предадат директно от нас на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо и това не нарушава свободите и правата на други лица. Това право не важи за обработката на лични данни, които са нужни за реализирането на задача в публичен интерес или за упражняване на публично правомощие.

 

Право на възразяване
Имате право по всяко време да подадете възражение пред някое от горепосочените отговорни лица срещу обработката на касаещите Ви лични данни съгласно чл. 6 ал. 1 б. а или е от ОРЗД.

Ние няма да обработваме Вашите лични данни повече, освен ако няма правомерни основания за обработката, които да имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за предявяване, упражняване и защита на правни искове.

 

Право на оплакване пред надзорния орган
По всяко време и без това да е в ущърб на други административни или съдебни мерки за правна помощ имате правото на възражение пред надзорен орган, по-специално в държавата-членка, където е Вашето местопребиваване, Вашата месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на касаещите Ви лични данни нарушава тази разпоредба.

 

Промени в декларацията за защита на данните
Настоящата декларация за защита на данните ще се адаптира постоянно в хода на промените в Интернет или в нашето предложение. Промените ще оповестяваме на тази страница своевременно. За да се информирате относно актуалната версия на нашите разпоредби за защита на данните, трябва редовно да посещавате тази страница.