Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Privacyverklaring


Fijn dat u onze website bezoekt en dat u interesse hebt in Roto en in onze producten en services. Om uw bezoek aan onze website zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen, nemen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens en het vertrouwelijk behandelen ervan bijzonder serieus.

 

Met deze informatie over gegevensbescherming willen we u laten weten welke gegevens wij wanneer opslaan en voor welke doeleinden we ze gebruiken - waarbij we uiteraard de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming in acht nemen.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland

vertegenwoordigd door de raad van bestuur

Dr. Eckhard Keill

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Aanvragen kunnen worden gestuurd naar het bovengenoemde adres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming".

 

Basisinformatie
Als u onze internetpagina's opent, registreren onze webservers automatisch uw informatie. Hieronder vallen het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, die pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Gedeelten van deze informatie worden in cookies opgenomen die op uw client worden opgeslagen. Dit is deels technisch noodzakelijk en deels vragen wij hierbij om uw toestemming.

 

Rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens
In het kader van het gebruik van deze website worden persoonsgerelateerde gegevens verwerkt op verschillende rechtsgrondslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van noodzakelijke persoonsgerelateerde gegevens, zoals uw IP-adres, is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons belang bestaat erin dat wij u de inhoud van deze website kunnen presenteren. Het doel van de verwerking is dat het mogelijk wordt u deze website te kunnen tonen en een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Hieronder valt ook dat u de keus hebt welke cookies worden ingesteld en welke informatie we over u te weten komen.

 

Cookiebot
Daarom maken we gebruik van de diensten van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (Cookiebot). Meer informatie over de manier waarop met de overgedragen gegevens wordt omgegaan, vindt u in de privacyverklaring van Cookiebot.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door cookiebot worden verwerkt door het uitvoeren van JavaScript in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker te installeren in uw browser, zoals noscript.net. We kunnen uw voorkeuren echter niet meer registreren wanneer u JavaScript uitschakelt.

 

Google Analytics
Andere persoonsgerelateerde gegevens verwerken we op basis van uw instemming, conform art. 6 lid 1 sub a AVG, voor zover u uw instemming geeft. Het doel is het verzamelen van informatie over de manier waarop u onze website bezoekt en welke reikwijdte de website behaalt.

Hiervoor gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Verantwoordelijke autoriteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Google Analytics gebruikt cookies die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op basis van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort.
Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit te allen tijde versleuteld en op basis van geschikte waarborgen voor een passend niveau van gegevensbescherming als bedoeld in artikel 44 en volgende van de AVG

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanuit uw browser wordt verstuurd, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere services uit te voeren die samenhangen met het website- en internetgebruik voor de exploitant van de website. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de gegevensverwerking via Google Analytics.
De door ons gestuurde en aan cookies of gebruikersaanduidingen (bijvoorbeeld gebruikers-ID) gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens die het einde van hun opslagduur hebben bereikt, gebeurt automatisch eens per maand.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware zodanig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u dan niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de site door Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en te installeren.
Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website worden geregistreerd. Om registratie door Universal Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, dient u opt-out uit te voeren op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld:

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ en https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Gegevensoverdracht naar andere bedrijven binnen en buiten de Roto-groep
Bepaalde verwerkingen worden uitgevoerd door maatschappijen binnen de Roto-groep. In het kader hiervan kunnen uw gegevens doorgegeven worden. In de regel gebeurt deze doorgifte op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst. In afzonderlijke gevallen is het ook mogelijk dat de rechtsgrondslag voor de doorgifte een gerechtvaardigd belang is overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang een efficiënte inrichting van ons interne proces betreft.

Het overdragen van uw gegevens aan derden buiten de Roto-groep gebeurt in principe niet, tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn, als de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie of als u vooraf expliciet akkoord bent gegaan met de gegevensoverdracht.

 

 

Gegevensoverdracht naar externe serviceverleners (verwerkers)
Uw gegevens worden doorgegeven aan servicepartners voor zover zij werken in opdracht van ons en Roto ondersteunen bij het uitvoeren van de dienstverlening.

Het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens door serviceverleners die hiertoe opdracht hebben, gebeurt in het kader van de verwerking conform art. 28 AVG. Voor zover externe serviceverleners in aanraking komen met uw persoonsgerelateerde gegevens, waarborgen we met juridische, technische en organisatorische maatregelen en regelmatige controles dat ook zij zich houden aan de geldende privacyregels.

De website zelf wordt gehost op de servers van een verwerker, waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

 

Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken personen worden gewist of vergrendeld zodra er geen reden meer is om ze op te slaan. Bovendien kan er sprake zijn van opslag als dit is vastgelegd door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetgeving en andere voorschriften van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Het vergrendelen of wissen van de gegevens gebeurt ook wanneer de door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij de noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens wegens het afsluiten of vervullen van een overeenkomst.

 

Rechten van de betrokkenen
Wanneer persoonsgerelateerde gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokken in de zin van AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van een verantwoordelijke:

 

Recht op informatie.
U kunt van ons bevestiging vragen of persoonsgerelateerde gegevens die uzelf betreffen door ons worden verwerkt. Als wij gegevens van u hebben verwerkt, beschikt u over meer informatierechten conform artikel 15 AVG.

 

Recht op rectificatie
Als uw gegevens die wij hebben geregistreerd onjuist of onvolledig zijn, kunt ons vragen deze onmiddellijk te rectificeren, conform artikel 16 AVG.

 

Recht op beperking van de verwerking
Volgens de voorwaarden van artikel 18 AVG kunt u bovendien onder bepaalde omstandigheden ook beperking vereisen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die uzelf betreffen.

Na het beperken mogen uw gegevens alleen worden verwerkt met uw instemming of bij het beroep op, het uitoefenen of het verdedigen van rechten of bij het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke personen en rechtspersonen of om redenen die betrekking hebben op een belangrijk publiek belang van de Unie of een lidstaat. Voordat de beperking wordt opgeheven, stellen wij u hierover in kennis.

 

Recht op wissing
Wanneer zich een van de redenen voordoet uit artikel 17 lid 1 AVG kunt u het onmiddellijk wissen van ons vereisen van de persoonsgerelateerde gegevens die uzelf betreffen, tenzij er een uitzonderingsgeval bestaat conform artikel 17 lid 3 AVG.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Bovendien hebt u volgens artikel 20 AVG het recht van ons de betreffende persoonsgerelateerde gegevens te ontvangen in machineleesbare vorm en de gegevens ongehinderd aan een andere verantwoordelijke over te dragen voor zover de voorwaarden genoemd in artikel 20 lid 1 sub a AVG aanwezig zijn of te bewerkstelligen dat uw persoonsgerelateerde gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en de vrijheden en rechten van andere personen hierdoor niet in het geding komen. Dit recht geldt niet voor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het publieke belang of voor de uitoefening van het publieke gezag.

 

Recht van bezwaar
U hebt het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken bij een van de bovengenoemde verantwoordelijken tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die uzelf betreffen, conform art. 6 lid 1 sub a of f AVG.

We verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer, tenzij er zwaarwegende redenen aanwezig zijn voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking het beroep op, het uitoefenen of het verdedigen van rechten bewerkstelligt.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt op elk gewenst moment het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onverminderd het bestuursrechtelijke recht of recht op beroep, in het bijzonder in de lidstaat van de plaats waar u bent gevestigd, waar uw werkplek zich bevindt of de plaats van de vermeende overtreding plaatsvond, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die betrekking hebben op uzelf, ingaat tegen deze verordening.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze opgestelde privacyverklaring wordt doorlopend aangepast op basis van de verdere ontwikkeling van het internet en ons aanbod. We maken wijzigingen tijdig bekend op deze pagina. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de huidige stand van onze privacybepalingen.