Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Prohlášení o ochraně údajů


Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o společnost Roto a její produkty a služby. Abyste se při návštěvě našich webových stránek mohli cítit bezpečně a dobře, přistupujeme velmi vážně k ochraně vašich osobních údajů a klademe značný důraz na důvěrné zacházení s nimi.

Tímto prohlášením k ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, kdy ukládáme jaká data a k jakému účelu je využíváme – samozřejmě při respektování platných předpisů na ochranu osobních údajů.

 

Kontakty na odpovědnou osobu
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo

zastoupená představenstvem

Dr. Eckhard Keill

 

Kontakty na pověřence oblastí ochrany osobních údajů
Dotazy k tomuto tématu zasílejte na dříve uvedenou adresu s dodatkem „Pověřenec oblastí ochrany osobních údajů“ (Datenschutzbeauftragter).

 

Základní informace
Když vstoupíte na naše internetové stránky, naše webové servery zjišťují automaticky určité informace. K nim náleží typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, IP adresa, webová stránka, ze které jste naše stránky navštívili, stránky, které u nás navštívíte, a rovněž datum a doba trvání dané návštěvy stránek. Některé z těchto informací jsou popsány v souborech cookie, které se ukládají na klientském zařízení. Tento postup je částečně nezbytný z technických důvodů, částečně v tomto smyslu předem žádáme o vaše svolení k tomuto postupu.

 

Právní podklady pro zpracování osobních údajů
V rámci využívání těchto webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle různých právních podkladů.

Právním podkladem pro zpracování potřebných osobních údajů, jak například IP adresy, je náš oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f zákona DSGVO. Náš zájem spočívá v tom, abychom vám mohli prezentovat obsah těchto webových stránek. Účelem zpracování je možnost zpřístupnit vám zobrazení těchto webových stránek a zaručit bezchybnou prezentaci těchto webových stránek. K tomu náleží i to, že vám ponecháváme volbu o tom, které soubory cookies jsou ukládány a které informace o vás můžeme zjistit.

 

Cookiebot
Proto využíváme služeb společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (Cookiebot). Další informace o manipulaci s přenesenými daty naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů systému Cookiebot.

Zpracování svých údajů prostřednictvím systému Cookiebot můžete zabránit, pokud deaktivujete vykonávání procesů JavaScript ve svém prohlížeči nebo pokud do svého prohlížeče nainstalujete blokovač skriptů, například noscript.net. V případě deaktivace systému JavaScript však již nebudeme schopni zjišťovat vaše preference.

 

Google Analytics
Další osobní údaje zpracováváme na základě vašeho svolení podle článku 6 odst. 1 písm. a zákona DSGVO, pokud nám je udělíte. Účelem je získat informace o tom, jakým způsobem naše stránky navštěvujete a jakého rozsahu návštěvnosti stránky dosahují.

K tomu využíváme Google Analytics, službu analýzy návštěv webových stránek poskytovanou společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odpovědným místem pro uživatele z EU/EHS a Švýcarska je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.
Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují provádět analýzu využívání webových stránek z vaší strany. Informace vytvořené soubory cookie o vašem využívání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a ukládají se do něj. V důsledku aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkracována. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a až tam dojde k jejímu zkrácení.
Pokud by došlo k takovému přenosu osobních údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru, děje se tak vždy v zašifrované podobě a rovněž na základě vhodných záruk k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů ve smyslu článku 44 a násl. zákona DSGVO (německý zákon na ochranu osobních údajů).

IP adresa sdělovaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem není společností Google spojována s jinými údaji. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace využívat k tomu, aby vyhodnocovala vaše využívání těchto webových stránek a vytvářela protokoly o aktivitách na webových stránkách a poskytovala provozovateli webových stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů prostřednictvím služby Google Analytics.
Námi odesílané údaje a údaje spojené se soubory cookie nebo identifikacemi uživatelů (např. User-ID) jsou po uplynutí 14 měsíců automaticky mazány. Mazání údajů, jejichž doba uložení uplynula, probíhá automaticky jednou měsíčně.

Ukládání souborů cookie můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat funkce těchto webových stránek v celém rozsahu. Předávání údajů vytvářených soubory cookie a údajů souvisejících s vaším využíváním těchto webových stránek (vč. IP adresy) společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google můžete zamezit tím, že si stáhnete a nainstalujete nástroj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Tzv. Opt-Out-Cookies zamezují budoucímu zpřístupnění vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Abyste zamezili zjišťování údajů službou Universal Analytics na všech různých zařízeních, musíte provést nastavení Opt-Out na všech používaných systémech. Klepnutím sem nastavíte soubor Opt-Out-Cookie:

 

Další informace k podmínkám používání služby Google Analytics a k ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete pod odkazem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, resp. https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Předávání údajů dalším podnikům v rámci a mimo rámec skupiny Roto
Určité postupy zpracování přebírají společnosti náležející do skupiny Roto. Za tímto účelem je možné, že dojde k přenosu vašich údajů. Tento přenos probíhá zpravidla na základě dohody o smluvním zpracování. V jednotlivých případech je rovněž možné, že právním základem pro přenos údajů bude náš oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f zákona DSGVO, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v efektivním vykonávání našich interních procesů.

K předávání vašich údajů třetím stranám mimo skupinu Roto zásadně nedochází, jestliže k tomu nejsme právně zavázáni, nebo pokud je předávání údajů nezbytné k provádění smluvního vztahu či pokud jste nám neposkytli předem své svolení k předání vašich údajů dalším stranám.

 

Předávání údajů externím poskytovatelům služeb (zakázkoví zpracovatelé)
Vaše údaje jsou předávány partnerům, kteří nám poskytující služby, jestliže tyto údaje plní nějakou funkci v naší smlouvě a podporují společnost Roto při poskytování jejích služeb.

Zpracování osobních údajů pověřenými poskytovateli služeb probíhá v rámci smluvního zpracování podle článku 28 zákona DSGVO. V rozsahu, ve kterém poskytovatelé služeb přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, jsme prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření a pravidelných kontrol zajistili, aby i tito poskytovatelé dodržovali platné předpisy na ochranu údajů.

Samotné webové stránky jsou umístěny na hostitelských serverech smluvního zpracovatele, se kterým je uzavřena dohoda o smluvním zpracovávání údajů.

 

Mazání dat a doba jejich uložení
Osobní údaje předmětné osoby budou smazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Uložení může nad tento rámec pokračovat déle, jestliže je toto stanoveno evropskými či národními zákonodárci v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech unijního práva, jimž podléhá odpovědná osoba. K zablokování nebo smazání dat dojde také tehdy, jestliže uplyne lhůta uložení předepsaná uvedenými normami, jestliže nezbytnost dalšího uložení údajů není podmíněna uzavřením smlouvy či plněním smlouvy.

 

Práva dotčené osoby
Jestliže jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu zákona DSGVO a ve vztahu k dříve uvedené odpovědné osobě máte následující práva:

 

Právo na informace
Můžete si od nás vyžádat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Jestliže jsme zpracovali vaše údaje, máte další práva na informace uvedené v článku 15 zákona DSGVO.

 

Právo na opravu
Pokud jsou údaje, které jsme od vás získali, nesprávné nebo neúplné, můžete od nás požadovat jejich bezodkladnou opravu podle článku 16 zákona DSGVO.

 

Právo na omezení zpracování
Za předpokladů podle článku 18 zákona DSGVO můžete navíc za určitých okolností požadovat také omezení zpracování osobních údajů souvisejících s vaší osobou.

Po tomto omezení smí být vaše údaje zpracovávány pouze s vaším svolením nebo za účelem uplatnění, vykonání či obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické či právní osoby nebo z důvodů podstatného veřejného zájmu Unie či některého jejího členského státu. Před případným zrušením omezení vás o této skutečnosti informujeme.

 

Právo na smazání
Pokud existuje některý z důvodů uvedených v článku 17 odst. 1 zákona DSGVO, můžete po nás vyžadovat bezodkladné vymazání vašich osobních údajů, jestliže neexistuje výjimka z této povinnosti vymazání údajů podle článku 17 odst. 3 zákona DSGVO.

 

Právo na přenositelnost dat
Vedle toho máte také podle článku 20 zákona DSGVO právo získat od nás předmětné osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat údaje bez překážek jiné zodpovědné osobě, jestliže neexistují předpoklady podle článku 20 odst. 1 písm. a zákona DSGVO, nebo vymáhat, aby byly vaše osobní údaje předány přímo námi jiné zodpovědné osobě, jestliže je toto technicky proveditelné a nejsou tím narušeny svobody a práva jiných osob. Toto právo neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k výkonu úlohy v rámci veřejného zájmu nebo k výkonu veřejné moci.

 

Právo na námitku
Máte právo podat kdykoli vůči dříve uvedené odpovědné osobě námitku proti zpracování s vámi souvisejících osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a nebo f zákona DSGVO.

Vaše osobní údaje již dále nebudeme zpracovávat, jestliže ochranné důvody k takovému zpracování nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody nebo jestliže takové zpracování neslouží k uplatňování, vykonávání či obraně právních nároků.

 

Právo na stížnost u dozorového úřadu
Aniž by tím byl zkrácen váš nárok na jiné správně-právní nebo soudní právní prostředky, máte kdykoli právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, zvláště v členském státě vašeho pobytu, vašeho pracoviště či místa domnělého pochybení, pokud jste toho názoru, že zpracování s vámi souvisejících osobních údajů porušuje toto nařízení.

 

Změny prohlášení o ochraně údajů
Toto uvedené prohlášení o ochraně údajů se průběžně přizpůsobuje v souladu s vývojem internetu nebo naší nabídky. O změnách budeme včas informovat na této stránce. Pro udržování informací o aktuálním stavu našich ustanovení na ochranu údajů doporučujeme vyvolat pravidelně zobrazení obsahu této stránky.