Paziņojums par datu aizsardzību


Priecājamies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un izrādāt interesi par Roto un mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem. Lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā jūs justos droši un patīkami, mēs ļoti nopietni uztveram jūsu personas datu aizsardzību un konfidenciālu apstrādi.

Izlasiet šo informāciju par datu aizsardzību, lai uzzinātu, kad un kādus datus mēs saglabājam un kādiem mērķiem tos izmantojam — protams, ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus.

 

Atbildīgās personas kontaktinformācija
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Vācija

Uzņēmumu pārstāv valde

Dr. Ekhards Keils (Eckhard Keill)

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
Pieprasījumus sūtiet uz iepriekš norādīto adresi ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālists”.

 

Pamatinformācija
Kad piekļūstat mūsu interneta lapām, mūsu tīmekļa serveri automātiski vāc informāciju. Tiek vākta, piemēram, informācija par pārlūkprogrammas veidu, izmantoto operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu, IP adresi, tīmekļa vietni, no kuras nokļuvāt mūsu vietnē, mūsu tīmekļa vietnē apmeklētās lapas, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu. Daļa informācijas tiek ierakstīta sīkfailos, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē. Tas ir daļēji nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ, bet citos gadījumos mēs iepriekš lūdzam jūsu piekrišanu.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats
Kad izmantojat šo vietni, jūsu personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz attiecīgi piemērojamo juridisko pamatu.

Nepieciešamo personas datu, piemēram, IP adreses, apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu interese ir iespēja attēlot šīs tīmekļa vietnes saturu. Apstrādes mērķis ir iespēja rādīt šo tīmekļa vietni un nodrošināt nevainojamu tīmekļa vietnes izskatu un darbību. Tostarp arī nodrošinām jums iespēju izvēlēties ierīcē saglabājamo sīkfailu veidus un mums sniegto personas informāciju.

 

Cookiebot
Tādēļ mēs izmantojat Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dānija (Cookiebot), sniegtos pakalpojumus. Plašāku informāciju par nosūtīto datu apstrādi skatiet Cookiebot paziņojumā par datu aizsardzību.

Lai neļautu Cookiebot apstrādāt jūsu datus, tīmekļa pārlūkprogrammā varat atspējot JavaScript izpildi vai instalēt skriptu bloķētāju, piemēram, noscript.net. Tomēr, ja atspējosiet JavaScript, nevarēsim saglabāt jūsu preferences.

 

Google Analytics
Citus personas datus apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam, ja esat to sniedzis. Apstrādes mērķis ir iegūt informāciju par to, kā apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un par vietnes sasniegto auditoriju.

Šajā nolūkā mēs izmantojam Google Analytics — Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV) tīmekļa analīzes pakalpojumu. Atbildīgā iestāde par lietotājiem Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē ir Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija.
Google Analytics izmanto sīkfailus, kas ļauj analizēt to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaila izveidotā informācija par to, kā lietojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri, kas atrodas ASV, un tur saglabāta. Tā kā šajā tīmekļa vietnē ir iespējota IP anonimizēšana, Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un tur saīsināta.
Ja personu dati ir jāpārsūta ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, tiem vienmēr jābūt šifrētiem un pārsūtīšana jāveic, piemērojot atbilstošus pasākumus, lai grantētu pienācīgu datu aizsardzības līmeni atbilstīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 44. pantam.

IP adrese, ko Google Analytics nosūta no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas, netiek apvienota ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Šīs tīmekļa vietnes pārvaldnieka uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai analizētu to, kā lietojat šo tīmekļa vietni, lai apkopotu atskaites par tīmekļa vietnē veiktajām darbībām un lai tīmekļa vietnes pārvaldniekam sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu un interneta lietošanu. Šo mērķu īstenošana ir mūsu leģitīmā interese veikt datu apstrādi, izmantojot Google Analytics.
Mūsu nosūtītie un ar sīkfailiem vai lietotāja identifikatoru (piemēram, lietotāja ID) saistītie dati tiek automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem. Dati, kuriem ir sasniegts glabāšanas ilgums, tiek automātiski dzēsti vienu reizi mēnesī.

Lai liegtu saglabāt sīkfailus, varat veikt attiecīgu iestatījumu savā tīmekļa pārlūkprogrammā; tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā nevarat pilnvērtīgi izmantot visas šajā tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas. Lai neļautu Google vākt sīkfaila izveidotos un ar tīmekļa vietnes lietošanu saistītos datus (tostarp jūsu IP adresi) un tos apstrādāt, varat arī lejupielādēt un instalēt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Atteikšanās sīkfaili neļauj turpmāk vākt jūsu datus, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni. Lai neļautu pakalpojumam Universal Analytics vākt datus dažādās ierīcēs, atteikšanās jāveic visās izmantotajās sistēmās. Lai iestatītu atteikšanās sīkfailu, noklikšķiniet šeit:

 

Plašāku informāciju par Google Analytics lietošanas nosacījumiem un Google datu aizsardzības politiku skatiet saitē https://www.google.com/analytics/terms/gb.html vai saitē https://policies.google.com/?hl=lv.

 

 

Datu sūtīšana citiem uzņēmumiem Roto grupā un ārpus tās
Noteiktas apstrādes darbības veic Roto grupas uzņēmumi. Tādēļ tiem var tikt pārsūtīti jūsu dati. Parasti šāda datu pārsūtīšana tiek veikta uz datu apstrādes līguma pamata. Atsevišķos gadījumos juridiskais pamats datu pārsūtīšanai var būt mūsu leģitīmās intereses, kā noteikts VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunktā, ja šādas leģitīmās intereses attiecas uz efektīvu mūsu iekšējo procesu īstenošanu.

Jūsu dati principā netiek nosūtīti trešajām personām, kas neietilpst Roto grupā, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad tas jādara obligāti, vai ja dati jānodod, lai izpildītu līgumattiecības, vai ja esat iepriekš skaidri piekritis jūsu datu nodošanai.

 

Datu sūtīšana ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem)
Jūsu dati tiek nodoti mūsu pakalpojumu sniegšanas partneriem, ja tie darbojas mūsu uzdevumā un sniedz Roto atbalstu, nodrošinot savus pakalpojumus.

Pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus kā apstrādātāji saskaņā ar VDAR 28. pantu. Ja ārējo pakalpojuma sniedzēju rīcībā nonāk jūsu personas dati, mēs, liekot lietā juridiskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kā arī veicot regulāras pārbaudes, nodrošinām, ka arī tie ievēro spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus.

Ar apstrādātāju, kura serveros tiek viesota mūsu tīmekļa vietne, esam noslēguši vienošanos par apstrādi mūsu uzdevumā.

 

Datu dzēšana un glabāšanas ilgums
Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to glabāšanas mērķis vairs nav spēkā. Personas dati var tikt glabāti ilgāk, ja to paredz Eiropas vai valsts likumdevējs Savienības regulās, likumos vai citos noteikumos, kas jāievēro datu pārzinim. Dati tiek bloķēti vai dzēsti arī tad, kad beidzas minētajās tiesību normās noteiktais glabāšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad dati jāglabā arī turpmāk līguma noslēgšanas vai līguma izpildes nolūkā.

 

Datu subjektu tiesības
Ja tiek apstrādāti jūsu personas dati, jūs esat datu subjekts VDAR izpratnē, un jums ir tālāk norādītās tiesības attiecībā pret iepriekš norādītajiem datu pārziņiem:

 

Piekļuves tiesības
Jūs varat pieprasīt no mums apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz jums tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Ja mēs apstrādājam jūsu datus, jums ir arī citas VDAR 15. pantā minētās datu piekļuves tiesības.

 

Tiesības labot
Ja jūsu dati, ko esam par jums ieguvuši, ir nepareizi vai nepilnīgi, varat mums pieprasīt, lai mēs bez nepamatotas kavēšanās labotu jūsu datus saskaņā ar VDAR 16. pantu.

 

Tiesības ierobežot apstrādi
VDAR 18. pantā norādītajos apstākļos varat arī pieprasīt, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde.

Ja apstrāde ir ierobežota, jūsu datus drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Mēs jūs informēsim, pirms tiks atcelts apstrādes ierobežojums.

 

Tiesības uz dzēšanu
Ja pastāv viens no VDAR 17. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, varat mums pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu dzēsti jūsu personas dati, ja vien nepastāv dzēšanas pienākuma izņēmums saskaņā ar VDAR 17. panta 3. punktu.

 

Tiesības uz pārnesamību
Saskaņā ar VDAR 20. pantu jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus bez šķēršļiem nosūtīt citam pārzinim, ja ir spēkā VDAR 20. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumi, vai arī jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs tieši nosūtām jūsu personas datus citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un neskar citu personu brīvību un tiesības. Šīs tiesības neattiecas uz personas datu apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras.

 

Tiesības iebilst
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst kādam no iepriekš minētajiem datu pārziņiem pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta a) vai f) apakšpunktu.

Šādā gadījumā mēs personas datus vairs neapstrādājam, izņemot, ja leģitīmi apstrādes iemesli ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē
Neskarot jebkādus citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj šo regulu.

 

Izmaiņas paziņojumā par datu aizsardzību
Šis paziņojums par datu aizsardzību tiek pastāvīgi pielāgots interneta vai mūsu piedāvājuma attīstības kontekstā. Par izmaiņām savlaicīgi ziņosim šajā lapā. Lai uzzinātu mūsu datu aizsardzības noteikumu aktuālo versiju, regulāri apmeklējiet šo lapu.