Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a zaujímate sa o spoločnosť Roto a jej produkty a služby. Aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne a pohodlne, berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a kladieme veľký dôraz na dôverné zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi.

 

Týmto vyhlásením o ochrane údajov vás chceme informovať o tom, kedy uchovávame aké údaje a na aký účel ich používame - samozrejme, v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.

 

Kontakty na zodpovednú osobu
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko

zastúpená správnou radou

Dr. Eckhard Keill

 

Kontaktné údaje na úradníka pre ochranu údajov
Otázky na túto tému zasielajte na vyššie uvedenú adresu s dodatkom "Úradník pre ochranu údajov" (Datenschutzbeauftragter)

 

Základné informácie

Keď pristupujete na naše webové stránky, naše webové servery automaticky zhromažďujú určité informácie. Patrí sem typ webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, IP adresa, webová lokalita, z ktorej ste navštívili našu stránku, navštívené stránky na našej stránke a dátum a trvanie návštevy stránky. Niektoré z týchto informácií sú popísané v súboroch cookie, ktoré sú uložené v klientskom zariadení. Tento postup je čiastočne potrebný z technických dôvodov, čiastočne vás v tomto zmysle vopred žiadame o súhlas.

 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V súvislosti s používaním tejto webovej stránky sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe rôznych právnych základov.

Právnym základom pre spracovanie potrebných osobných údajov, ako sú IP adresy, je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším záujmom je, aby sme vám mohli prezentovať obsah tejto webovej stránky. Účelom spracovania je sprístupniť vám zobrazenie tejto webovej stránky a zaručiť jej bezchybnú prezentáciu. To zahŕňa aj to, že vám ponecháme možnosť vybrať si, ktoré súbory cookie sa budú ukladať a ktoré informácie o vás môžeme zistiť.

 

Cookiebot
Preto využívame služby spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (Cookiebot). Viac informácií o spracovaní prenesených údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Cookiebot.

Spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Cookiebot môžete zabrániť, ak v prehliadači deaktivujete vykonávanie procesov JavaScript alebo ak si do prehliadača nainštalujete blokátor skriptov, napríklad noscript.net. Ak však deaktivujete JavaScript, nebudeme môcť zistiť vaše preferencie.

 

Google Analytics

Ďalšie osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak nám ho udelíte. Účelom je získať informácie o tom, ako navštevujete našu stránku a o rozsahu návštevnosti stránky.

Na tento účel používame službu analýzy návštevnosti webových stránok Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovedné miesto pre používateľov z EÚ/EHP a Švajčiarska je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.
Služba Google Analytics používa súbory cookie na analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa spravidla prenášajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA. Vzhľadom na aktiváciu anonymizácie IP na tejto webovej stránke však spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a až tam sa skráti.
Ak sa takýto prenos osobných údajov uskutoční mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, uskutočňuje sa vždy v zašifrovanej forme a tiež na základe primeraných záruk na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov v zmysle článku 44 a nasledujúcich DSGVO (nemecký zákon o ochrane údajov).

IP adresu, ktorú váš prehliadač oznámi v rámci služby Google Analytics, spoločnosť Google nespája so žiadnymi inými údajmi. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania tejto webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov službou Google Analytics spočíva aj v týchto účeloch.
Nami odoslané údaje a údaje spojené so súbormi cookie alebo identifikáciou používateľa (napr. identifikátor používateľa) sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Vymazanie údajov, ktorých platnosť vypršala, sa vykonáva automaticky raz za mesiac.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Prenosu údajov generovaných súborom cookie a údajov týkajúcich sa vášho používania tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj ich spracovaniu spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou nástroja tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Takzvané opt-out cookies zabraňujú budúcemu zverejneniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Universal Analytics zhromažďovala vaše údaje na všetkých rôznych zariadeniach, musíte vykonať nastavenia Opt-Out vo všetkých systémoch, ktoré používate. Kliknutím sem nastavíte súbor cookie Opt-Out:

 

Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, alebo https://policies.google.com/?hl=en.

 

 

Prenos údajov iným spoločnostiam v rámci skupiny Roto aj mimo nejUrčité metódy spracovania používajú spoločnosti patriace do skupiny Roto. Na tento účel môžu byť vaše údaje prenesené. Tento prenos sa zvyčajne uskutočňuje na základe zmluvnej dohody o spracovaní. V jednotlivých prípadoch je tiež možné, že právnym základom prenosu údajov je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom náš oprávnený záujem spočíva v efektívnom vykonávaní našich interných procesov.

 

Vo všeobecnosti platí, že vaše údaje neposkytujeme tretím stranám mimo skupiny Roto Group, pokiaľ k tomu nie sme právne zaviazaní, alebo ak je prenos potrebný na plnenie zmluvného vzťahu, alebo ak ste nám nedali predchádzajúci súhlas na prenos vašich údajov iným stranám.

 

Předávání údajů externím poskytovatelům služeb (zakázkoví zpracovatelé)
Vaše údaje sa odovzdávajú partnerom, ktorí nám poskytujú služby, ak tieto údaje plnia funkciu v našej zmluve a podporujú spoločnosť Roto pri poskytovaní jej služieb.

Spracovanie osobných údajov oprávnenými poskytovateľmi služieb sa uskutočňuje v rámci zmluvného spracovania podľa článku 28 GDPR. V rozsahu, v akom poskytovatelia služieb prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sme prostredníctvom právnych, technických a organizačných opatrení a pravidelných kontrol zabezpečili, aby aj títo poskytovatelia služieb dodržiavali platné predpisy o ochrane údajov.

Samotná webová lokalita je umiestnená na serveroch zmluvného spracovateľa, s ktorým je uzavretá dohoda o spracovaní údajov.

 

Čas vymazania a uloženia údajov
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel, na ktorý boli uložené. Ukladanie môže pokračovať aj po uplynutí tohto obdobia, ak to stanovujú európski alebo vnútroštátni zákonodarcovia v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach práva Únie, ktoré sa vzťahujú na subjekt údajov. K zablokovaniu alebo vymazaniu údajov dôjde aj vtedy, ak uplynie lehota uchovávania stanovená týmito normami, ak potreba ďalšieho uchovávania údajov nie je podmienená uzavretím zmluvy alebo plnením zmluvy.

 

Práva dotknutej osoby
Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednej osobe máte tieto práva:

 

Právo na informácie
Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak sme spracovali vaše údaje, máte ďalšie práva na informácie, ako je stanovené v článku 15 GDPR.

 

Právo na opravu
Ak sú údaje, ktoré sme od vás získali, nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o ich bezodkladnú opravu v súlade s článkom 16 DSGVO.

 

Právo na obmedzenie spracovania
Okrem toho môžete za podmienok stanovených v článku 18 GDPR za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Po takomto obmedzení sa vaše údaje môžu spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo jej členského štátu. Pred zrušením akéhokoľvek obmedzenia vás o tom budeme informovať.

 

Právo na vymazanie
Ak sa uplatní jeden z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR, môžete od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje bezodkladne vymazali, pokiaľ neexistuje výnimka z tejto povinnosti vymazať údaje podľa článku 17 ods. 3 GDPR.

 

Právo na prenosnosť údajov
Okrem toho máte podľa článku 20 DSGVO právo získať od nás príslušné osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a bez prekážok ich zaslať inej zodpovednej osobe, ak neexistujú predpoklady podľa článku 20 ods. 1 písm. a) DSGVO, alebo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zaslali priamo inej zodpovednej osobe, ak je to technicky možné a neporušuje to slobody a práva iných osôb. Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 

Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, u vyššie uvedenej zodpovednej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo f) GDPR.

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, ak ochranné dôvody na takéto spracúvanie neprevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak takéto spracúvanie nie je určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Bez toho, aby bol dotknutý váš nárok na iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného protiprávneho konania, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje toto nariadenie.

 

Zmeny a doplnenia vyhlásenia o ochrane údajov
Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa priebežne upravuje v súlade s vývojom internetu alebo našej ponuky. O zmenách vás budeme včas informovať na tejto stránke. Ak chcete mať aktuálne informácie o našich ustanoveniach o ochrane údajov, odporúčame vám, aby ste si pravidelne vyhľadávali obsah tejto stránky.