Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch aktuell nicht erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Skip to the main content.

Izjava o zaštiti podataka


Drago nam je što posećujete bašu veb-stranicu i što se interesujete za kompaniju Roto i naše proizvode. Kako biste se prilikom korišćenja naše veb-stranice osećali bezbedno, vrlo ozbiljno shvatamo zaštitu vaših ličnih podataka i njihovu poverljivu obradu.

U ovim napomenama o zaštiti podataka želimo da vas informišemo o tome kada čuvamo vaše podatke i u koju svrhu ih koristimo – naravno, uz poštovanje važećih propisa o zaštiti podataka.

 

Podaci za kontakt odgovorne osobe
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemačka

koga zastupa

Dr. Eckhard Keill

 

Podaci za kontakt sa poverenikom za zaštitu podataka
Pitanja šaljite na gorenavedene adresu uz dodatak „Povereniku za zaštitu podataka“.

 

Osnovne informacije
Ako pristupate našim internet stranicama, naši veb-serveri automatski prikupljaju informacije. Tu spadaju vrsta veb-pregledača, korišćeni operativni sistem, naziv domena pružaoca internet usluga, IP adresa, veb-stranica sa koje nas posećujete, kao i koje naše stranice posećujete te datum i trajanje posete. Neke od tih informacija se zapisuju u kolačićima, koji se čuvaju na vašem računaru. Delom je to neophodno iz tehničkih razloga, a delom prethodno od vas tražimo saglasnost za to.

 

Pravne osnove za obradu ličnih podataka
U okviru korišćenja ove veb-stranice vaši lični podaci se obrađuju na različitim pravnim osnovama.

Pravna osnova za obradu potrebnih podataka, kao npr. vaše IP adrese, jeste naš opravdani interes prema članu 6 stav 1 stav f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš interes se sastoji u tome da vam prezentujemo sadržaje ove veb-stranice. Svrha obrade je mogućnost prikaza veb-stranice i pristup veb-stranici bez grešaka. Tu se ubraja i mogućnost izbora koje kolačiće ćete preuzeti i koje informacije o vama ćemo saznati.

 

Cookiebot
Koristimo usluge Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska (Cookiebot). Dodatne informacije o obrati prenetih podataka možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka kompanije Cookiebot.

Možete sprečiti da Cookiebot obrađuje vaše podatke, tako što ćete u vašem pregledaču deaktivirati izvršenje JavaScript-a ili ćete u vašem pregledaču instalirati „Script Blocker“ kao npr. noscript.net. Ako deaktivirate JavaScript, više nećemo moći da registrujemo vaše preference.

 

Google Analytics
Ako nam date saglasnost, vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa članom 6 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha je da dođemo do informacija kako posećujete našu veb stranicu i koji domet ona postiže.

Zato koristimo Google Analytics, uslugu veb-analize kompanije Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odgovorna lokacija za korisnike u EU i Evropskom ekonomskom prostoru je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska.
Google Analytics koristi kolačiće, koji omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb-stranice. Informacije o vašem korišćenju ove veb-stranice, koje se kreiraju preko kolačića po pravilu se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Aktivacijom anonimizovanja IP adrese na ovoj veb-stranici, u državama članicama Evropske unije ili drugim državama potpisnicama ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, Google skraćuje vašu IP adresu. Samo u izuzetnim slučajevima kompletna IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se skraćuje. Ako se takav prenos ličnih podataka dogodi van Evropskog ekonomskog prostora, uvek je šifrovan i zasnovan na odgovarajućim garancijama kako bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite podataka u smislu čl. 44 i dalje Opšte uredbe o zaštiti podataka.

IP adresa koju je vaš pregledač prosledio kroz uslugu Google Analytics, Google ne povezuje sa ostalim podacima. Po nalogu vlasnika ove veb-stranice, Google će koristiti te informacije da bi analizirao vaše korišćenje veb-stranice, sastavljao izveštaje o aktivnostima na veb-stranici i da bi vam pružio dodatne usluge za vlasnika veb-stranice koje su povezane sa korišćenjem veb-stranice i usluga povezanih sa korišćenjem interneta. U tome počiva naš opravdani interes za obradu podataka preko usluge Google Analytics.
Podaci koje smo poslali i koji su povezani sa kolačićima ili akreditivima korisnika (npr. ID korisnika) automatski se brišu nakon 14 meseci. Brisanje podataka, čiji rok čuvanja je istekao, vrši se automatski jednom mesečno.

Možete sprečiti memorisanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg veb-pregledača; međutim skrećemo pažnju na to da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovih veb-stranica u punom obimu. Osim toga, možete sprečiti da Google prikuplja vaše podatke (uključujući vašu IP adresu) koji su kreirani preko kolačića i na osnovu korišćenja vašeg veb-stranice, tako što ćete preuzeti i instalirati https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Kolačići za odbijanje saglasnosti (opt-out cookies) sprečavaju buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posećivanja ove veb-stranice. Kako bi se sprečilo prikupljanje podataka preko usluge Universal Analytics sa različitih uređaja, morate odbiti saglasnost („opt-out“) na svim korišćenim sistemima. Kada kliknete ovde, kreira se opt-out kolačić:

 

Bliže informacije o uslovima korišćenja usluge Google Analytics i o zaštiti podataka kompanije Google možete pronaći na stranici https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ili https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Prenos podataka drugim kompanijama unutar i izvan Roto grupe
Određene postupke obrade obavljaju kompanije iz Roto grupe. Zbog toga je moguć prenos vaših podataka. Po pravilu se ovaj prenos vrši na osnovu ugovora o obradi naloga. U pojedinačnim slučajevima takođe je moguće da je pravni osnov za prenos naš legitimni interes u skladu sa čl. 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, pri čemu se naš legitimni interes ogleda u efikasnom dizajniranju naših internih procesa.

 

Prosleđivanje podataka eksternim vršiocima usluga (obrađivačima podataka po nalogu)
Vaši podaci se prosleđuju partnerima za vršenje usluge obrade podataka koji rade po našem nalogu i koji pomažu kompaniji Roto pružanjem tih usluga.

Obrada vaših ličnih podataka od strane pružalaca usluga po nalogu vrši se u okviru obrade podataka po nalogu u skladu sa članom 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako eksterni vršioci usluga dođu u kontakt sa vašim ličnim podacima, preko pravnih, tehničkih i organizacionih mera i kroz redovne kontrole obezbedili smo i poštovanje važećih propisa o zaštiti podataka.

Sama veb-stranica je hostovana na serverima obrađivača podataka po nalogu, sa kojim je sklopljen ugovor o obradi podataka po nalogu.

 

Brisanje podataka i trajanje čuvanja
Lični podaci određene osobe se briši ili blokiraju, čim prestane da postoji svrha njihovog čuvanja. Osim toga, čuvanje je moguće i ako to predviđaju uredbe, zakoni ili ostali propisi evropskih ili nacionalnih zakonodavstava, kojima podleže odgovorna osoba. Blokiranje ili brisanje podataka vrši se i ako istekne rok koji je propisan u navedenim normama, osim ako je neophodno dodatno čuvanje podataka radi sklapanja ili ispunjavanja ugovora.

 

Prava pogođenih osoba
Ako se obrađuju vaši lični podaci, vi ste pogođena osoba u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka i imate sledeća prava u odnosu na gorenavedenu odgovornu osobu:

 

Pravo na informisanje
Od nas možete zahtevati potvrdu da li obrađujemo lične podatke koji se odnose na vas. Ako smo obrađivali vaše podatke, imate dodatna prava na informisanje koja su navedena u članu 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Pravo na ispravljanje podataka
Ako su vaši lični podaci koje smo prikupili netačni ili nepotpuni, možete od nas zahtevati njihovo neodložno ispravljanje u skladu sa članom 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Pravo na ograničenje obrade
Kada su ispunjeni preduslovi iz člana 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka, pod određenim okolnostima možete zahtevati ograničenje obrade vaših ličnim podataka.

Nakon ograničavanja, vaši podaci smeju da se obrađuju samo uz vašu saglasnost ili radi ostvarenja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva ili zaštitu drugih fizičkih ili pravnih lica, ili na osnovu bitnog javnog interesa Evropske unije ili neke od država članica. Obavestićemo vas pre nego što ograničenje bude ukinuto.

 

Pravo na brisanje
Ako postoje razlozi iz člana 17 stav 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da od nas zahtevate hitno brisanje vaših ličnih podataka, osim ako postoji izuzetak od obaveze brisanja koji je definisan u članu 17 stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Pravo na prenos podataka
Osim toga, prema članu 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo da lične podatke dobijete u formatu koji se može mašinski očitati i da te podatke bez prepreke prosleđujete drugim odgovornim osobama, ako postoje preduslovi iz člana 20 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka, ili da utičete na to da mi direktno vaše lične podatke prosledimo nekoj drugoj odgovornoj osobi, ako je to tehnički izvodljivo i ako se to ne odražava na prava i slobode drugih lica. Ovo pravo se ne odnosi na obradu ličnih podataka, koja je potrebna radi ispunjenja određenog zadatka u javnom interesu ili radi vršenja javne vlasti.

 

Pravo na prigovor
U svakom trenutku imate pravo da odgovornoj osobi uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka prema članu 6 stav 1 tačka a ili f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Tada više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako zaštićeni interesi prevazilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada podataka služi za ostvarenje, ispunjenje ili odbranu pravnih zahteva.

 

Pravo na žalbu kod nadzornog organa
U svakom trenutku imate pravo, bez obzira za ostale administrativne ili sudske pravne lekove, da uložite žalbu nadzornom organu u zemlji članici EU u kojoj boravite, radite ili na mestu navodnog prekršaja, ako mislite da se obradom ličnih podataka krši ova uredba.

 

Izmene Izjave o zaštiti podataka
Ova Izjava o zaštiti podataka se neprestano prilagođava u skladu sa razvojem internete ili naše ponude. Izmene se blagovremeno objavljuju na ovoj stranici. Kako biste se informisali o aktuelnoj verziji naših odredbi o zaštiti podataka, trebalo bi da redovno pozivate ovu stranicu.