Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Zrównoważony rozwój w Roto

Roto celowo, świadomie i z myślą o klientach patrzy w przyszłość i ustanawia zrównoważony rozwój jako ważny cel strategiczny. Od wielu lat stawiamy na zrównoważone podejście, koncentrując się na jakości produktów i trwałych rozwiązaniach. W oparciu o zasady lean i procesy ciągłego doskonalenia konsekwentnie koncentrujemy się na korzyściach dla klienta. Ponadto opracowano ogólnogrupową strategię zrównoważonego rozwoju, którą zintegrowano z istniejącą strategią przedsiębiorstwa. W ten sposób nasza długoterminowa wizja przedsiębiorstwa obejmuje aspekt pełnego uwzględnienia zrównoważonych wartości jako podstawy naszych działań przedsiębiorczych.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Na podstawie zdefiniowanej wizji i strategii określono długoterminowe pola działania i tematy zrównoważonego rozwoju, które Roto będzie w przyszłości konsekwentnie realizować i uwzględniać we wszystkich działaniach i decyzjach. Roto będzie zatem nadal pracować nad środkami służącymi stałemu prowadzeniu zrównoważonych działań korporacyjnych.

Misja zrównoważonego rozwoju Grupy Roto

 

W całym naszym łańcuchu wartości opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem społecznym i ekologicznym. Stale współpracujemy z naszymi klientami i partnerami i dzięki temu rozwijamy na naszych rynkach zrównoważone rozwiązania w zakresie produktów i usług. 


Wszystko to możemy osiągnąć tylko wspólnie z wszystkimi pracownikami Roto. W tym celu stwarzamy warunki do trwałej transformacji całej grupy przedsiębiorstw poprzez cenione i atrakcyjne środowisko pracy.

Obszary działania

 

Starania grupy Roto o włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do codziennej działalności wynikają nie tylko z faktu stale zmieniającego się otoczenia prawnego, ale także z przekonania o jej długofalowym znaczeniu ekologicznym, społecznym i ekonomicznym.

Szeroko pojęta ochrona klimatu i środowiska

Projektujemy nasze procesy produkcyjne, operacyjne i logistyczne tak, aby były energooszczędne i zapewniały, że nasze surowce są produkowane w sposób przyjazny dla klimatu i środowiska. 
Wzdłuż naszego łańcucha wartości zobowiązujemy się do ostrożnego wykorzystywania i recyklingu zasobów i w ten sposób wspieramy drogę w kierunku gospodarki okrężnej.

 

Kodeks postępowania Roto

 

Roto zobowiązuje się do odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. 
W szczególności wymienione w niniejszym kodeksie postępowania, zasady ekologicznego, społecznego i etycznego postępowania stanowią podstawę naszego ładu korporacyjnego. Kierujemy się przy tym międzynarodowymi konwencjami, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Wytyczne dotyczące praw dziecka i postępowania w biznesie, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, Międzynarodowe Standardy Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i Global Compact ONZ, a także krajowymi ustawami i rozporządzeniami. 

Nasze zasady stanowią podstawę współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, w szczególności dostawcami i usługodawcami. Uwzględniamy różne warunki, w jakich muszą działać nasi partnerzy biznesowi. W szczególności dostrzegamy wyzwania stojące przed mniejszymi partnerami. W razie potrzeby wspieramy naszych partnerów biznesowych w ich ciągłych wysiłkach na rzecz poprawy przestrzegania wszystkich naszych zasad ładu korporacyjnego.

 

 


Tematy przewodnie Roto Okna Dachowe

Rozwiązania zorientowane na klienta