Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Gegevensbescherming / Privacy-statement

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in Roto DST Vertriebs-GmbH en onze diensten. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig en comfortabel voelt bij het bezoeken van onze website, nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus.

Met deze opmerkingen over gegevensbescherming willen wij u daarom informeren wanneer wij welke gegevens opslaan en voor welk doel wij ze gebruiken - uiteraard met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming.

Mocht u nog vragen hebben over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, wiens contactgegevens hieronder staan vermeld.

Basisinformatie

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, worden bij het gebruik van onze websites geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, leggen onze webservers automatisch informatie van algemene aard vast. Dit omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u op onze website bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek.

Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om de individuele gebruiker te identificeren. De informatie wordt door ons alleen statistisch geëvalueerd en uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze websites te verbeteren.

 

Concept van persoonsgegevens

In de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

 

Bijzondere persoonsgegevens

Wij hebben geen enkele intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Niet in fysieke zin, maar ook niet via onze website. Dit zijn gegevens die gevoelig (kunnen) zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig zouden hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze opvragen en verwerken.

 

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij via onze website of op fysieke wijze verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze door u aan ons worden verstrekt. Wij verwerken deze gegevens voor de in dit privacy statement genoemde doelen. 

Voor zover wij uw toestemming krijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6 lid 1, sub a AVG als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Roto Frank N.V. geldt artikel 6, lid 1 sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, geldt artikel 6 lid 1, sub c AVG als wettelijke basis.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

Verwijdering en opslag van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het leveren van onze diensten of producten en/of de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst. 

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere regelgeving waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het nodig is de gegevens te blijven opslaan met het oog op het sluiten of uitvoeren van een contract.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een bestelling, een enquête, een wedstrijd of een registratie voor gepersonaliseerde diensten. Daar wordt u geïnformeerd over het beoogde verwerkingsdoel en wordt u, indien nodig, gevraagd om uw toestemming voor de opslag.

Zonder uw toestemming worden persoonsgegevens die in het kader van onze websites worden verzameld, alleen gebruikt voor de verwerking van bestellingen of voor het verwerken van uw aanvragen en, indien nodig, doorgegeven aan de verantwoordelijke onderneming van de Roto Groep, van welke groep Roto Frank AG aan het hoofd staat. Alleen met uw toestemming worden uw persoonsgegevens gebruikt in een centraal beheerde klanten- en prospect-klantendatabase die onder de verantwoordelijkheid van Roto Frank AG wordt beheerd, waarmee uw gegevens binnen de Roto Groep worden geconsolideerd. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot reclame en markt- en opinieonderzoek en is alleen mogelijk voor bedrijven van Roto Groep in de EU. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Uw persoonsgegevens worden vóór de overdracht en verwerking gecodeerd om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Houd er rekening mee dat onversleutelde e-mails niet beschermd zijn tegen toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld dan hier beschreven. De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en -autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agentschappen en dealers zijn door ons verplicht tot strikte geheimhouding.

 

Profielbepaling

Om marketingactiviteiten en onze diensten en aanbiedingen optimaal op uw interesses af te stemmen, houden wij een klantenprofiel bij waarin wij informatie over uw gebruik van onze diensten verzamelen en evalueren.

Om uw klantprofiel op te stellen, verzamelen wij gegevens op verschillende momenten waarop u in contact komt met Roto Frank DST Vertriebs-GmbH. Deze informatie omvat bijvoorbeeld gegevens uit uw contactaanvragen, uit de Roto portalen of uit uw interactie met onze nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen die zijn afgestemd op uw interesses.

Vanzelfsprekend verzamelen wij uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a) DSGVO, die wij uitdrukkelijk vragen op de respectieve plaats van gegevensverzameling. De beslissing welke gegevens u ons voor een klantenprofiel wenst te verstrekken en welke u niet wenst te verstrekken, ligt uitsluitend bij u. Wij nemen technische maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen de informatie die u vrijwillig met ons wenst te delen, wordt verwerkt in het kader van het klantenprofiel.

Vanzelfsprekend kunt u een door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in het klantenprofiel ten allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen op de desbetreffende oorspronkelijke plaats van gegevensverzameling. Dientengevolge zullen de gegevens die wij op deze plaats over u hebben verzameld, niet langer worden verwerkt in het kader van uw klantenprofiel.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere door ons verstuurde nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt-out) en een link met de mogelijkheid uw gegevens aan te passen. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan hjalmar.bakker@roto-frank.com Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen . Bij e-mails die wij aan u sturen, worden gegevens opgeslagen die ons informeren of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt.”

 

Mijn Roto login-zone

U heeft de mogelijkheid om bij ons een klantprofiel aan te maken. Voor de registratie verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens van u:  Titel, voornaam, achternaam, straat- en huisnummer, postcode, stad, land, telefoon, e-mailadres, wachtwoord. 
Na succesvolle registratie ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt u de door u opgeslagen gegevens inzien. Registratie is vrijwillig en is daarom gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lid. 1 DSGVO, maar kan een voorwaarde zijn voor het gebruik van onze diensten".

 

Contact opnemen

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons hieronder te specificeren e-mailadres, maar ook telefonisch. Wij zullen de persoonlijke gegevens die ons op deze manier worden doorgegeven uiteraard uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u ons de gegevens verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

Voor zover wij via ons contactformulier om input vragen die niet nodig is om contact met u op te nemen, hebben wij dit altijd als optioneel gemarkeerd. Deze informatie dient ons om uw aanvraag te concretiseren en de verwerking van uw aanvraag te verbeteren. Elke communicatie van deze informatie is uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

U kunt deze toestemming natuurlijk op elk moment in de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

 

Inloggen voor de professionele gebruiker

U heeft de mogelijkheid om bij ons in te loggen voor professionele gebruikersaccount. Voor de registratie verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens van u:

Aanhef
Voornaam
Achternaam
E-mail (gebruikersnaam)
Klantnummer
Wachtwoord

Na succesvolle registratie ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt u de door u opgeslagen gegevens inzien. Registratie is vrijwillig, maar kan een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het gebruik van onze diensten.

 

Partner-functie

Voor de installatie van onze dakvensters kunt u professionele partners bij u in de buurt vinden, door uw postcode in te voeren. Wij slaan de op deze manier verzamelde postcode alleen op voor het doel van de advertentie en geven de betreffende gegevens niet door aan derden. Hetzelfde principe geldt voor het zoeken naar vakhandelaren in uw omgeving.

 

Garantieorder / post-garantieorder / reparatieorder

Indien u contact met ons opneemt in verband met een garantie-, post-garantie- of reparatieorder, kunnen uw gegevens ter verwerking worden doorgestuurd naar een van onze externe servicepartners. Deze servicepartner gebruikt de verstrekte gegevens uitsluitend voor het opstellen van een kostenraming overeenkomstig uw wensen en stuurt deze door naar de door u verstrekte contactgegevens. Verdere overdracht en verder gebruik van de gegevens zal niet plaatsvinden. De doorzending dient voor de snelle afhandeling van uw bestelling.

 

Telefonische orderverwerking

Als u telefonisch contact met ons opneemt om een bestelling te verduidelijken, hebben we het berichtnummer van uw servicebestelling nodig als verplichte informatie.

 

Vraag naar de status van de dienst / bestelling

U kunt de status van uw bestelling online controleren via onze website. U ontvangt de toegangsgegevens met de ontvangstbevestiging. Toegang tot de statusaanvraag van uw bestelling is ook beschikbaar voor de verantwoordelijke installateur. Er worden geen verdere persoonlijke gegevens van u verzameld tijdens de statusaanvraag. De gegevens worden alleen gebruikt om u en de installateur in staat te stellen de verwerking van de bestelling te bekijken.

 

Serviceverwerking via App

Onze servicemedewerkers, die de serviceopdracht bij u verwerken, voeren naast de in de app ingevoerde bestelgegevens ook gegevens in om de status van de opdracht en de verwerking/afwikkeling ervan vast te leggen. Na voltooiing van de bestelling hebben we uw digitale handtekening nodig om de voltooiing van de opdracht te bevestigen. U ontvangt hiervan een bericht van voltooiing, dat ofwel wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven om de bestelling te verwerken, danwel per post wordt verstuurd. 

 

Tevredenheidsonderzoek

Na afronding van de bestelling sturen wij u een tevredenheidsenquête, die wordt uitgevoerd via onlineumfragen.com . Deelname aan het tevredenheidsonderzoek is vrijwillig. De persoonlijke gegevens die in dit kader van u worden verzameld, dienen om ons serviceproces te optimaliseren.

 

Toepassingen

U kunt online solliciteren bij ons, via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een gecodeerde verbinding direct doorgestuurd naar de personeelsafdeling en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uiteraard uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag en geven deze niet door aan derden buiten de Roto Groep.

Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van de aanvraagprocedure vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van ons aanvraagportaal. Als u heeft gesolliciteerd naar een specifieke functie, die reeds ingevuld blijkt, of als wij u gelijk of zelfs beter geschikt achten voor een andere functie, dan willen wij uw sollicitatie binnen de Roto Groep doorsturen. Laat het ons weten als u niet akkoord gaat met deze doorgifte . Uw persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na afloop van de sollicitatieprocedure of na maximaal 6 maanden verwijderd, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een langere periode op te slaan.

Houd er rekening mee dat we alleen het aanmeldingsportaal aanbieden voor sollicitaties. Mocht u zich desondanks per e-mail bij ons aanmelden, dan wijzen wij u erop dat e-mailbijlagen niet versleuteld zijn. 

 

Gegevensoverdracht naar andere ondernemingen buiten de Roto Groep

In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Roto Groep, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, danwel u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens. 

Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw aanvraag te verwerken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan – alleen indien van toepassing – bezorgpartners, reparateurs, leveranciers, of (andere) servicepartners. Deze ‘bewerkers’ in de zin van de AVG, handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen deze gegevens alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Wij sluiten met die derden een verwerkersovereenkomst (conform art. 28 AVG). In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

Als externe dienstverleners in contact komen met uw persoonlijke gegevens, hebben wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen genomen en regelmatig gecontroleerd of ze ook voldoen aan de geldende regels voor gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doelen. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.
 

Website-optimalisatietools

In het kader van de verzameling van persoonsgegevens via instrumenten voor de optimalisering van websites beroepen wij ons op ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6 lid 1, sub f AVG in samenhang met overweging 47, volgens welke rechtstreekse reclame in het algemeen een rechtmatig belang vormt. Overigens gebruiken wij alleen pseudonieme tracking.

 

Cookies en cookiepolicy

Wij gebruiken cookies op onze website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie-informatie.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google uw gebruik van de website evalueren om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Uw IP-adres wordt door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html of www.google.nl/intl/nl/policies/.

Google Analytics maakt ook gebruik van zogenaamde "cookies". De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser add-on te downloaden en te installeren. Als u hier klikt, wordt er een opt-out-cookie geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt.

 

Google Tag Manager

Omwille van de transparantie willen we erop wijzen dat we gebruik maken van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen te meten, om remarketing en targeting op te zetten en om websites te testen en te optimaliseren. We gebruiken de Tag Manager voor de Google-diensten Google Analytics en GA Audience. Als u de service heeft gedeactiveerd, houdt de Google Tag Manager rekening met deze deactivering. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u hier.

Conversiemeting met de bezoekerspixel van Facebook

We gebruiken de "visitor action pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") binnen onze internetpagina. We gebruiken deze om de acties van gebruikers te volgen nadat ze een Facebook-reclame hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook Ads te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens die op deze manier worden verzameld zijn voor ons anoniem, dit betekent dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover wij u volgens onze stand van kennis zullen informeren. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Data Usage Policy van Facebook, www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Deze toestemming mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw wettelijke voogd om advies.

 

LinkedIn Insights

Onze website maakt gebruik van de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser waarmee de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en paginagebeurtenissen (bijv. paginaweergaven). Deze gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met Roto, maar verstrekt geanonimiseerde rapporten over het publiek van de website en de prestaties. Daarnaast biedt LinkedIn retargeting via de Insight Tag. Roto kan deze gegevens gebruiken om gerichte reclame te tonen buiten haar website, zonder u als bezoeker van de website te identificeren. Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn verwijzen wij u naar de LinkedIn Privacy Notice.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke instellingen voor promotionele doeleinden in hun accountinstellingen controleren. 

 

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u het advertentiepubliek dat met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen geïnteresseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Met uw toestemming zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om ons te helpen bij het definiëren en creëren van doelgroepen voor cross-device advertising.

U kunt zich voor cross-device remarketing/targeting permanent afmelden door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, door te klikken op deze link link: https://safety.google/intl/de/privacy/ads-and-data/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, letter a, AVG). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google onder deze link: www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Facebook Aangepast publiek

Als onderdeel van de op gebruik gebaseerde online reclame wordt het product Custom Audiences van Facebook (Facebook Custom Audiences1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) ook gebruikt op de website. In principe wordt uit uw gebruiksgegevens een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke checksum (hashwaarde) gegenereerd, die naar Facebook kan worden verzonden voor analyse- en marketingdoeleinden. Er wordt een Facebook-cookie geplaatst. Informatie over uw activiteiten op de website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's, etc.) wordt vastgelegd. Uw IP-adres wordt opgeslagen en gebruikt voor de geografische verdeling van de reclame. 
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, evenals de privacy-instellingen, kunt u vinden in het privacy beleid van Facebook. Meer informatie vindt u hier.

 

Google reCaptcha

Om ons contactformulier te beschermen tegen ongewenst gebruik maken we gebruik van de service reCaptcha van het bedrijf Google Inc.
Deze dienst maakt het mogelijk om te onderscheiden of de invoer door een mens of abusief en automatisch door een machine (spambot) wordt gedaan. Voor dit doel worden uw IP-adres en alle andere gegevens die Google Inc. nodig heeft voor de reCaptcha-service doorgegeven aan Google Inc. Voor deze gegevens gelden de afwijkende regels voor gegevensbescherming van Google Inc., die u kunt vinden onder deze link.

 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de diensten op deze website te optimaliseren.  Hotjar's technologie helpt ons om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, welke links ze aanklikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm), de grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen land), de taal die de voorkeur heeft om onze website te bekijken). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie wordt niet gebruikt door Hotjar of door ons om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt het samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Voor meer informatie, zie Hotjar's privacy beleid hier.

U kunt zich afmelden voor Hotjar's opslag van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website en het instellen van Hotjar tracking cookies op andere websites door op deze afmeldingslink te klikken.

 

Social Bookmarks

Zogenaamde social bookmarks (Facebook, YouTube, Twitter, Xing) zijn op onze website geïntegreerd. Social bookmarks zijn internetbookmarks waarmee de gebruikers van een dergelijke dienst links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn alleen op onze website geïntegreerd als link naar de bijbehorende diensten. Na het aanklikken van de geïntegreerde thumbnail wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, d.w.z. alleen dan wordt de gebruikersinformatie naar de betreffende aanbieder doorgestuurd. Voor informatie over de manier waarop met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan bij het gebruik van deze websites, verwijzen wij u naar de respectievelijke gegevensbeschermingsvoorschriften van de aanbieders.

Gegevensbeveiliging

Roto Frank N.V. gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens die wij beheren te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, danwel enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Met alle door ons genomen maatregelen streven wij naar een passend beveiligingsniveau.

 

Rechten van de betrokken personen

U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan onze gegevensbeschermingsfunctionaris. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. 

In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

 

Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG

U kunt bij ons een bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien wij gegevens over u hebben verwerkt, heeft u recht op verdere informatierechten in overeenstemming met artikel 15 AVG.

 

Recht op correctie

Indien de gegevens die wij van u hebben verzameld onjuist of onvolledig zijn, kunt u van ons eisen dat wij deze onmiddellijk corrigeren in overeenstemming met artikel 16 AVG.

 

Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG kunt u onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Volgens de beperking mogen uw gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. We zullen u op de hoogte brengen voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

Indien een van de in artikel 17 lid 1 AVG genoemde redenen van toepassing is, kunt u eisen dat wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onverwijld verwijderen, tenzij er een uitzondering is op de verplichting tot verwijdering overeenkomstig artikel 17 lid 3 AVG, bijvoorbeeld indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen, waaraan wij moeten voldoen.

Recht op informatie

Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens tegen ons heeft ingeroepen, zijn wij verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens te informeren in overeenstemming met artikel 19 AVG, tenzij de mededeling onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist. U heeft ook het recht om geïnformeerd te worden over de ontvangers. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

 

Recht op gegevensoverdracht

Daarnaast heeft u volgens artikel 20 AVG het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm van ons te ontvangen en ongehinderd aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, mits aan de voorwaarden van artikel 20 lid 1, sub a AVG is voldaan, of om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en geen afbreuk wordt gedaan aan vrijheden en rechten van andere personen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag.

 

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roto Frank N.V. overeenkomstig artikel 21 AVG.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming te allen tijde in te trekken met een verklaring aan Roto Frank N.V. Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of in de lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd met deze verordening worden verwerkt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites 


Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website zijn opgenomen. Wij hebben geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacy beleid.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in ons aanbod, onze diensten of in de juridische situatie en andere redenen kunnen aanpassingen van onze informatie over gegevensbescherming noodzakelijk maken. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen op deze pagina tijdig wijzigingen aankondigen. Om op de hoogte te blijven van de actuele status van onze gegevensgebruiksvoorwaarden, dient u deze pagina regelmatig op te roepen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 mei 2020.

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Gegevensbeschermingsfunctionaris 
Roto Frank DST Benelux BV
t.a.v. Hjalmar Bakker
De Aaldor 4 F, 4191 PC Geldermalsen
Nederland

Tel: +31 (0)345 744 150
E-mail: dataprotectiondst-nl@rotofrank.com

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleiding: 
Alexis Vanhove – Managing Director DST Benelux