Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Ogólne warunki Roto Frank DST Vertriebs-GmbH ("Roto") dotyczące pośredniczenia w kontaktach z klientami końcowymi ("Warunki Roto dotyczące pośredniczenia w kontaktach z zainteresowanymi stronami")

1. postanowienia ogólne:

1.1 Wyłącznie srebrni i złoci członkowie Roto ProfiLiga są uprawnieni do uczestnictwa w usłudze pośrednictwa w obrocie prospektami Roto oraz do przyjmowania zapytań przekazywanych do Roto przez klientów końcowych.

1.2 Uczestnicząc w usłudze kierowania potencjalnych klientów do Roto, członek Roto ProfiLiga jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków korzystania z usługi kierowania potencjalnych klientów do Roto oraz obowiązków związanych z przekazywaniem informacji zwrotnych.


1.3 Roto nie jest uprawnione do otrzymywania zapytań od zainteresowanych stron. Oznacza to, że Roto nie jest zobowiązane do przekazywania zapytań od zainteresowanych stron upoważnionym członkom Roto ProfiLeague. Przekierowanie leży w wyłącznej gestii Roto.

2 Obowiązki członka Roto ProfiLiga:

2.1 Członek Roto ProfiLiga zobowiązany jest do:

2.1.1. niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od zainteresowanego, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych, zobowiązany jest skontaktować się z klientem końcowym i omówić z nim zapytanie;

2.1.2. regularnego i niezamówionego informowania Roto, co najmniej raz na 14 dni, za pośrednictwem kanału wskazanego przez Roto (formularz informacji zwrotnej), o złożeniu oferty w wyniku zapytania potencjalnego klienta;

2.1.3. informowania Roto regularnie i na żądanie, w formie pisemnej lub tekstowej, o zamówieniach złożonych w wyniku polecenia potencjalnego klienta za pośrednictwem kanału wskazanego przez Roto.

2.2 Członek Roto ProfiLiga zobowiązany jest ponadto do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności celowego przetwarzania danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem danego programu.

2.3 Członek Roto ProfiLiga jest zobowiązany do korzystania z kanałów komunikacji, za pośrednictwem których otrzymuje zapytania od zainteresowanych stron,

2.3.1. regularnie, tj. co najmniej raz dziennie, monitorować i przetwarzać przychodzące zapytania od zainteresowanych stron zgodnie z punktem 2.1.1;

2.3.2. zapewnienia wystarczającej ochrony w celu uniknięcia ingerencji osób trzecich (np. poprzez phishing).

3. realizacja zamówienia

3.1 Roto działa wyłącznie jako pośrednik w zakresie pośrednictwa zainteresowanych stron. W przypadku zlecenia członkowi ProfiLiga realizacji zamówienia przez klienta końcowego, o którym mowa w ten sposób, członek ProfiLiga realizuje to zamówienie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Członek ProfiLiga nie jest upoważniony do reprezentowania Roto ani do składania oświadczeń w imieniu Roto.

3.2 Członek ProfiLiga zobowiązuje się do nienaruszania praw osób trzecich, takich jak prawa własności przemysłowej, prawa do wzorów przemysłowych lub prawa autorskie oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, przepisów o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, przepisów o przyznawaniu powszechnej płacy minimalnej oraz przepisów kodeksu rzemieślniczego.

3.3 Uczestnik ProfiLigi zwalnia Roto z wszelkich roszczeń i zarzutów klientów końcowych lub innych osób trzecich - niezależnie od podstawy prawnej - wobec Roto z tytułu naruszenia ich praw lub z tytułu naruszeń prawa wynikających z i w związku z pośrednictwem interesów, rozpoczęciem lub realizacją zamówienia. W związku z tym członek ProfiLiga ponosi niezbędne koszty wszelkich wymaganych w związku z tym działań, w tym niezbędne koszty ewentualnej obrony prawnej Roto. Nie ma to zastosowania, jeśli członek ProfiLiga nie jest odpowiedzialny za naruszenie.

3.3.1 Zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem dotyczy w szczególności przypadków, w których klienci końcowi dochodzą roszczeń wobec Roto z tytułu uchybień umownych lub innych uchybień członka ProfiLiga i jego zastępców oraz upoważnionych przedstawicieli. Są to w szczególności następujące przypadki: niewykonanie, nienależyte wykonanie, nieprawidłowe doradztwo, nieprawidłowe planowanie, opóźnienie, naruszenie umownych obowiązków ochrony i informowania, naruszenie innych obowiązków i obowiązków informowania, naruszenie praw osób trzecich.

3.3.2 W przypadku sporu z klientami końcowymi lub innymi osobami trzecimi, np. w przypadku sporów cywilnoprawnych, członek ProfiLiga jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Roto zgodnych z prawdą i kompletnych informacji dotyczących sporu i niezbędnych do obrony lub zbadania sprawy. Ponadto członek ProfiLiga musi powstrzymać się od wszelkich działań sprzecznych z wypełnieniem obowiązku współpracy.

4. różne

4.1 Roto jest uprawnione do wykluczenia członka Roto ProfiLiga z danego programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia warunków korzystania z pośrednictwa zainteresowanych stron, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Uprzednie ostrzeżenie nie jest wymagane.

4.2 Roto zastrzega sobie prawo do zakończenia programu Roto Prospect Matching z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem.

4.3 Roto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszych warunków użytkowania w celu pośrednictwa zainteresowanych stron. Członek Roto ProfiLiga zostanie powiadomiony o takich zmianach lub uzupełnieniach w formie tekstowej. Zmiany lub uzupełnienia uważa się za zatwierdzone, jeśli partner Roto Profi nie wyrazi sprzeciwu w formie tekstowej w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia. Skutek ten zostanie wskazany w momencie powiadomienia. Jeżeli członek Roto ProfiLiga sprzeciwi się zmianie lub uzupełnieniu, Roto może bez uprzedzenia wypowiedzieć upoważnienie do udziału w prospekcie brokerskim. Wypowiedzenie to nie ma wpływu na ogólne członkostwo w ProfiLidze.

4.4 Dodatkowo obowiązują warunki członkostwa w Roto ProfiLiga.