Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com

Udržateľnosť v spoločnosti Roto

Spoločnosť Roto sa cielene, vedome a s ohľadom na zákazníka zameriava na budúcnosť a stanovuje udržateľnosť ako dôležitý strategický cieľ. Už mnoho rokov presadzujeme udržateľný prístup so zameraním na kvalitu produktu a dlhotrvajúce riešenie. Na základe princípov štíhlosti a procesov neustáleho zlepšovania sa dôsledne zameriavame na zákaznícke výhody. Okrem toho bola vypracovaná stratégia udržateľnosti pre celú skupinu, ktorá bola začlenená do existujúcej podnikovej stratégie. Naša dlhodobá firemná vízia tak zahŕňa aspekt plného zohľadnenia udržateľných hodnôt ako základ našich podnikateľských aktivít.

Stratégia udržateľnosti

Na základe definovanej vízie a stratégie boli vytýčené dlhodobé oblasti činnosti a témy udržateľnosti, ktoré bude spoločnosť Roto v budúcnosti implementovať a zohľadňovať vo všetkých činnostiach a rozhodnutiach. Spoločnosť Roto preto bude aj naďalej pracovať na opatreniach, ktoré budú neustále viesť k udržateľnej podnikovej činnosti.

Misia udržateľnosti v skupine RotoV celom našom hodnotovom reťazci sa zasadzujeme o sociálnu a ekologickú udržateľnosť. Pritom neustále komunikujeme s našimi zákazníkmi a partnermi a vyvíjame tak udržateľné riešenia produktov a služieb na našich trhoch.

To všetko môžeme dosiahnuť iba spoločne so všetkými zamestnancami. Za týmto účelom vytvárame podmienky pre udržateľnú transformáciu celej podnikovej skupiny prostredníctvom hodnotného a atraktívneho pracovného prostredia.

Pole pôsobnosti

 

Úsilie skupiny Roto o začlenenie problematiky udržateľnosti do každodennej činnosti vychádza nielen zo skutočnosti neustále sa meniaceho právneho prostredia, ale aj z presvedčenia o jej dlhodobom ekologickom, sociálnom a ekonomickom význame.

Rozsiahla ochrana klímy a životného prostredia

Naše výrobné, prevádzkové a logistické procesy navrhujeme tak, aby boli energeticky účinné, a zaisťujeme, aby naše suroviny boli vyrábané spôsobom šetrným ku klíme a životnému prostrediu. V celom našom hodnotovom reťazci sa zaväzujeme k šetrnému využívaniu a recyklácii zdrojov, a tým podporujeme cestu k obehovému hospodárstvu.

 

Kódex správania Roto

 

Spoločnosť Roto sa zaväzuje k zodpovednému a udržateľnému riadeniu spoločnosti.

Najmä zásady ekologického, sociálneho a etického správania uvedené v tomto Kódexe správania tvoria základ nášho podnikového riadenia. Riadime sa medzinárodnými dohovormi, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, Smernica o právach detí a obchodné správanie, Hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva, Medzinárodné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce a Globálny pakt OSN, ako aj vnútroštátnymi zákonmi a predpismi.

Naše zásady tvoria základ našej spolupráce s obchodnými partnermi, najmä s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb. Berieme do úvahy rôzne podmienky, za ktorých musia naši obchodní partneri pracovať. Uvedomujeme si najmä výzvy, ktorým čelia menší partneri. V prípade potreby podporujeme našich obchodných partnerov v ich trvalom úsilí o zlepšenie dodržiavania všetkých našich zásad správy a riadenia spoločnosti.

 

 


Udržateľné a preukázateľné výhody