Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com

Udržitelnost ve společnosti Roto

Společnost Roto se cíleně, vědomě a s ohledem na zákazníka zaměřuje na budoucnost a stanovuje udržitelnost jako důležitý strategický cíl. Již mnoho let prosazujeme udržitelný přístup se zaměřením na kvalitu produktu a dlouhotrvající řešení. Na základě principů štíhlosti a procesů neustálého zlepšování se důsledně zaměřujeme na zákaznické výhody. Kromě toho byla vypracována strategie udržitelnosti pro celou skupinu, která byla začleněna do stávající podnikové strategie. Naše dlouhodobá firemní vize tak zahrnuje aspekt plného zohlednění udržitelných hodnot jako základ našich podnikatelských aktivit.

Strategie udržitelnosti

Na základě definované vize a strategie byly vytyčeny dlouhodobé oblasti činnosti a témata udržitelnosti, které bude společnost Roto v budoucnu implementovat a zohledňovat ve všech činnostech a rozhodnutích. Společnost Roto proto bude i nadále pracovat na opatřeních, která budou neustále vést k udržitelné podnikové činnosti.

Mise udržitelnosti ve skupině Roto

 

V celém našem hodnotovém řetězci se zasazujeme o sociální a ekologickou udržitelnost. Přitom neustále komunikujeme s našimi zákazníky a partnery a vyvíjíme tak udržitelná řešení produktů a služeb na našich trzích. 


Toho všeho můžeme dosáhnout pouze společně se všemi zaměstnanci. Za tímto účelem vytváříme podmínky pro udržitelnou transformaci celé podnikové skupiny prostřednictvím hodnotného a atraktivního pracovního prostředí.

Pole působnosti

 

Úsilí skupiny Roto o začlenění problematiky udržitelnosti do každodenní činnosti vychází nejen ze skutečnosti neustále se měnícího právního prostředí, ale také z přesvědčení o jejím dlouhodobém ekologickém, sociálním a ekonomickém významu.

Rozsáhlá ochrana klimatu a životního prostředí

Naše výrobní, provozní a logistické procesy navrhujeme tak, aby byly energeticky účinné, a zajišťujeme, aby naše suroviny byly vyráběny způsobem šetrným ke klimatu a životnímu prostředí. 
V celém našem hodnotovém řetězci se zavazujeme k šetrnému využívání a recyklaci zdrojů, a tím podporujeme cestu k oběhovému hospodářství.

Kodex chování Roto

 

Společnost Roto se zavazuje k odpovědnému a udržitelnému řízení společnosti. 

Zejména zásady ekologického, sociálního a etického chování uvedené v tomto Kodexu chování tvoří základ našeho podnikového řízení. Řídíme se mezinárodními úmluvami, jako je Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Směrnice o právech dětí a obchodní chování, Hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva, Mezinárodní pracovní normy Mezinárodní organizace práce a Globální pakt OSN, jakož i vnitrostátními zákony a předpisy. 

Naše zásady tvoří základ naší spolupráce s obchodními partnery, zejména s dodavateli a poskytovateli služeb. Bereme v úvahu různé podmínky, za kterých musí naši obchodní partneři pracovat. Uvědomujeme si zejména výzvy, kterým čelí menší partneři. V případě potřeby podporujeme naše obchodní partnery v jejich trvalém úsilí o zlepšení dodržování všech našich zásad správy a řízení společnosti.

 
 


Udržitelné a prokazatelné výhody